Hallinnointi

Yleistä hallinnoinnista

Ovaro Kiinteistösijoitus noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Ovaron yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

Ovaro nourattaa lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi 2020 on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Suomen osakeyhtiölain ja Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvia oikeuksiaan pääasiallisesti yhtiökokouksessa, jonka kutsuu tavallisesti koolle yhtiön hallitus. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Hallitus

Tutustu Ovaron hallituksen kokoonpanoon

Raportit ja esitykset

Tutustu sijoittajamateriaaleihimme