Tiedonantopolitiikka

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tiedonantopolitiikka

Politiikan hyväksyjä: Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallitus
Politiikka on päivitetty: 11.5.2023

1. Johdanto
Tässä politiikassa kuvataan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Ovaro”) toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan Ovaro viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa.

Ovaro pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Ovaron arvopaperien arvon määrittämiseksi.

Politiikka tarkastetaan määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa.

2. Noudatettavat lait ja ohjeet add

Listattuna yhtiönä Ovaro noudattaa EU:n säädöksiä, Suomen lakeja, Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq”) sääntöjä ja sisäpiiriohjeita sekä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten asiaa koskevia määräyksiä.

3. Tiedonannon vastuut add

Yhtiön hallitus vastaa toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten sisällöstä ja niiden normienmukaisuudesta. Toimitusjohtaja vastaa näiden valmistelusta.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden täyttymisestä vastaa viime kädessä yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelemisesta siten, että valmistelussa otetaan huomioon tiedonantovelvollisuuteen liittyvät seikat. Toimitusjohtaja vastaa tiedotteiden laatimisesta ja jakelusta varahenkilönään talouspäällikkö.

Yhteyksistä Finanssivalvontaan ja Nasdaqiin vastaa toimitusjohtaja. Nasdaqin ja sen markkinavalvonnan suuntaan toimitusjohtajan varamiehenä on talouspäällikkö. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnasta ja compliancestä.

Kotisivujen ajantasaisuudesta sekä tiedotteiden toimittamisesta tiedotevarastoon vastaa toimitusjohtaja varahenkilönään talouspäällikkö. Mediasuhteista vastaa toimitusjohtaja.

4. Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset add

Yhtiö julkistaa vuosittain kolme osavuosikatsausta ja tilinpäätöstiedotteen ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Yhtiön tilinpäätös julkaistaan vuosittain yhtiön verkkosivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Tulevan tilikauden julkistuspäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

5. Jatkuva tiedonantovelvollisuus ja tiedotteet add

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (jäljempänä ”MAR”) mukaisesti Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti.

Yhtiön periaatteena on, että tällaisia pörssitiedotteella julkistettavia tietoja voivat ainakin olla esimerkiksi arvoltaan suuret hankinnat ja tai luovutukset, joiden arvo poikkeaa merkittävästi tasearvosta tai niiden vaikutus konsernin liikevaihtoon tai tulokseen on merkittävä, samoin kuin merkittävät yhteisyrityssopimukset, investoinnit, rahoitusjärjestelyt, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt sekä viranomaispäätökset. Nimityksistä tiedotetaan pörssitiedotteella, mikäli ne koskevat muutoksia hallituksessa, yhtiön johtoryhmässä tai jos yhtiön tilintarkastaja vaihtuu.

Tiedotteiden laatimisesta ja jakelusta asianmukaisella tavalla vastaa toimitusjohtaja varahenkilönään talouspäällikkö. Asiasta riippuen tiedotteista antavat lisätietoja ja niitä kommentoivat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

MAR:n mukaisesti Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
(i) Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut.
(ii) Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan.
(iii) Yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Sisäpiiritiedon arvioinnista ja julkistamisesta sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arvioinnista ja seurannasta vastaa toimitusjohtaja varahenkilönään talouspäällikkö. Päätös sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä sekä lykkäämisen edellytykset dokumentoidaan ja säilytetään pysyvästi.

Yhtiön tiedotteiden jakelu on järjestetty niin, että tieto tavoittaa kaikki sidosryhmät samanaikaisesti. Yhtiön julkistamat pörssi- ja lehdistötiedotteet löytyvät Yhtiön verkkosivuilta ilman viivytystä, kun tieto on julkistettu. Yhtiö julkistaa myös tulosjulkistuksissa sekä sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuksissa esitetyn materiaalin verkkosivuillaan. Yhtiön verkkosivustolla on arkistot Yhtiön aikaisemmin julkistetuista taloudellisista raporteista sekä pörssi- ja lehdistötiedotteista. Pörssitiedotteet ovat myös saatavilla Nasdaqin ylläpitämästä tiedotevarastosta. Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki virallinen materiaali julkistetaan suomeksi. Yhtiö on julkaissut kaiken materiaalin ainoastaan suomeksi.

6. Ohjeistukset ja tulosvaroitukset add

Yhtiö antaa ohjeistuksen koskien tilikauden tulosta. Ohjeistusta muutetaan välittömästi silloin, kun voidaan riittävällä todennäköisyydellä ja tarkkuudella arvioida sen muuttumista. Tilikauden tuloksen kehittymistä seurataan ja ennustetaan kuukausittain sekä toimitusjohtajan, johtoryhmän että hallituksen toimesta.

Yhtiö antaa positiivisen tai negatiivisen tulosvaroituksen tilanteessa, jossa se pystyy riittävällä todennäköisyydellä arvioimaan tilikauden tuloksen muuttuvan merkittävästi aikaisemmin julkaistusta ohjeistuksesta.

Yhtiö käyttää ohjeistuksessaan ja tulosvaroituksissaan ilmaisuja ’’säilyy ennallaan’, ’paranee/heikkenee’ tai ’paranee merkittävästi/heikkenee merkittävästi’ mieluummin kuin antaa eksakteja lukuja tai lukuhaarukoita.

Viipymättä annettavan tiedon varmistamiseksi tulosvaroituksen antamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajan esityksestä.

Ohjeistusmuutokset / tulosvaroitukset tiedotetaan tiedotteella toimitusjohtajan toimesta varamiehenä talouspäällikkö.

7. Muutokset omistusosuuksissa add

Arvopaperimarkkinalain (AML 9 luku, 5 §) mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Kun Yhtiö on saanut tiedon osakkeenomistajalta omistusosuuden muutoksesta, yhtiö julkistaa tiedon viipeettä pörssitiedotteella.

8. Tiedotus poikkeustilanteissa add

Yhtiössä kriisinhallinta on osa Yhtiön riskienhallintatoimintoa. Käytännössä toimiva johto vastaa kriisinhallinnasta mukaan lukien viestintä.

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita. Yhtiö voi kuitenkin harkita pörssitiedotteen julkistamista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, mikäli näillä on olennainen vaikutus Yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö ei myöskään kommentoi valmisteilla olevia asioitaan. Mikäli kysymys kuitenkin on sisäpiiritiedosta, huolehtii Yhtiö sen julkistamisesta tai päättää julkistamisen lykkäämisestä sisäpiiritietoa koskevan sääntelyn mukaisesti edellä kuvatulla tavalla. Mikäli kuitenkin Yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, Yhtiö julkistaa asiasta pörssitiedotteen.

Mikäli syntyy yhtiötä, sen osaketta tai sen hallinnossa olevaa tahoa koskeva ns. poikkeusviestintätilanne, vastaa kaikesta viestinnästä toimitusjohtaja. Mikäli hän on estynyt tai osapuoli, vastaa viestinnästä hallituksen puheenjohtaja.

9. Poikkeamat add

Yhtiön tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta. Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa poiketa tiedonantopolitiikasta painavista syistä lakien ja säännösten puitteissa.