Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj.

2 § Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen kohdistuvaa tavanomaista isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa, rakennuttamistoimintaa omaan lukuun sekä näiden edellyttämää varainhallintaa.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Mikäli äänet menevät tasan puheenjohtajaa valittaessa, ratkaistaan valinta kuitenkin arvalla.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kullekin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi yhdessä.

8 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana.

Kokouksessa on

esitettävä

  1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
  5. hallituksen jäsenten palkkioista;
  6. tilintarkastajan palkkiosta; sekä

valittava:

  1. hallituksen jäsenet, ja
  2. tilintarkastaja.

11 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on asetettava saataville yhtiön internetsivuille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on aina asetettava saataville vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

12 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.