Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n toimielinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka yhtiön hallitus esitti yhtiökokoukselle 13.4.2022.

Palkitsemispolitiikka

Ovaron hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty vuosittain julkaistavassa palkitsemisraportissa.

Palkitsemisraportti 2023

Hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ennen vuotta 2021 maksetut palkat ja palkkiot on esitetty palkitsemisraporteissa ja palkka- ja palkkioselvityksissä, jotka löytyvät arkistosta tämän sivun lopusta.

Palkitsemisen periaatteet add

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti palkitsemisen tulee varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja ja kannustaa sekä sitouttaa osaavia toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti.
Ovaron palkitsemisen keskeisenä periaatteena on pitkäaikaisen ja merkittävän osakkuuden rakentaminen ja yhtiön osakkeilla palkitseminen. Toimielinten palkitsemisen rakenteesta ja tasosta päätettäessä on otettu huomioon yhtiön työntekijöiden palkka ja työsuhteiden ehdot, jotta palkitsemissuhde muodostuu oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi.

Päätöksentekoprosessi add

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää Ovaron varsinainen yhtiökokous vuosittain. Ovaron hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon ja avainhenkilöiden kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Eturistiriidat estetään siten, ettei palkittava voi olla mukana päättämässä omasta palkitsemisestaan. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen palkitseminen add

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää Ovaron varsinainen yhtiökokous vuosittain. Päätös hallituksen jäsenten palkitsemisesta perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn ja voimassa olevaan palkisemispolitiikkaan.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2024

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 000 euroa,
  • muiden hallitusten jäsenten kuukausipalkkio 1 200 euroa,
  • hallituksen puheenjohtajan kokouskohtainen palkkio 600 euroa,
  • muiden hallitusten jäsenten kokouskohtainen palkkio 300 euroa.

Yhtiöllä ei ole hallituksen jäsenille osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää, eikä näille jaeta muita etuuksia tavoitteiden saavuttamisesta, tai mistään muustakaan toiminnasta.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus.

Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukainen palkka on kiinteä ja se voi sisältää myös luontoisetuja. Kiinteän palkan määrä on kilpailukykyinen siten, että se ottaa huomioon sekä markkinatilanteen että tehtävän edellyttämät vaatimukset. Lisäksi toimitusjohtajalla on muuttuva palkitsemisen osuus, joka liittyy yhtiön liiketoimintastrategiaan ja pitkäaikaiseen taloudelliseen menestykseen. Muuttuvan palkitsemisen rakenteen päättää yhtiön hallitus.

Ovaron toimitusjohtajan palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

Kiinteä palkanosa
Kiinteä palkanosa, joka sisältää asunto- ja puhelinedun: 12 526,20 euroa. Vuonna 2023 toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka oli 12.526,60 euroa kuukaudessa. Lisäksi toimitusjohtaja on 13.7.2023 nostanut vuoden 2021 kannustinjärjestelmän mukaisen palkkion 3 500 osaketta. Yhtiö luovutti toimitusjohtajalle osakkeet yhtiölle hankituista omista osakkeista ja maksaa siitä aiheutuvat verot ja sivukulut.

Osakepohjaiset kannustimet
Ovaron hallitus päätti 27.1.2021 toimitusjohtajan osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä pitkän aikavälin kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä. Vuosittaisessa osakekannustimessa asetetaan 3–5 strategiasta johdettua tulostavoitetta, joiden saavuttamisesta palkitaan enintään 7 000 osakkeella vuodessa. Tämän lisäksi yhtiö maksaa osakkeiden luovuttamisesta aiheutuvat verot ja sivukulut. Kolmen vuoden jaksolla tulosten perusteella palkkiona luovutettavien osakkeiden maksimimäärä on 21 000 kpl eli 0,2 % yhtiön osakemäärästä. Tulostavoitteiden saavuttamisen kautta luovutetuissa osakkeissa on myyntikielto 1.1.2024 saakka.

Osakeoptio
Pitkän aikavälin kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä muodostuu oikeudesta merkitä yhteensä 90 000 osaketta hintaan 5,00 €/osake. Oikeus merkintöihin syntyi vuosina 2021, 2022 ja 2023. Optio-oikeuksien mukaisin perustein ja hinnoin luovutettavat osakkeet muodostavat maksimissaan 0,9 % yhtiön osakekannasta.

Muut toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja erorahan suuruus on sovittu kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa ja niiden periaatteissa ja määrissä sovelletaan tavanomaisia toimitusjohtajien irtisanomisaikoja. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan, tälle maksetaan 6 kuukauden kuukausipalkkaa vastaava erokorvaus. Toimitusjohtajalle ei ole yksilöllistä eläkejärjestelyä.

Johtoryhmän palkitseminen add

Ovaron hallitus päättää muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista.

Yhtiön johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä kuukausipalkoista. Muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkka ja muut edut tilikaudella 2023 olivat yhteensä 175 323,00 euroa.

Seuraavassa on esitetty johtoryhmän jäsenille (pl. toimitusjohtaja) maksettujen palkkioiden kehitys kahden edellisen tilikauden aikana.

2023 175 323,00 euroa
2022 180 337,72 euroa

Muut johtoryhmän toimisuhteiden ehdot

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on 3 kuukautta molemmille osapuolille.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.