Hallinnointi

Yhtiökokous

Ylintä päätäntävaltaa Ovaro Kiinteistösijoituksessa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • taseen osoittaman voiton käyttäminen
  • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta
  • muista yhtiökokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa (1/10) kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää Ovaron hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Ovaro julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan aina saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on asetettava saataville yhtiön internetsivuille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on aina asetettava saataville vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on pidettiin 11.4.2024.

Yhtiökokousten asiakirja-arkisto