Hallinnointi

Riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että Ovaro Kiinteistösijoituksen toiminta on lakien ja määräysten sekä sopimusten ja Ovaro Kiinteistösijoituksen periaatteiden mukaista, että toiminta on tehokasta ja sillä pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Hallituksen valvonnassa toimitusjohtaja määrittelee ja tiedottaa taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet, ylläpitää talouden ja raportoinnin järjestelmiä sekä valmistelee julkistettavan taloudellisen informaation.

Taloudellinen raportointi pohjautuu konsernissa yhteiseen tilirakenteeseen ja kuukausittaiseen raportointiin kaikista yhtiöstä, jossa Ovaro Kiinteistösijoituksella on omistuksia.

Asuinkiinteistöjen osalta arvostus tehdään huoneistokohtaisesti kauppa-arvomenetelmällä ja toimitilakiinteistöt kiinteistökohtaisesti tuottoarvomenetelmällä.

Keskeiset sisäisen valvonnan prosessit ovat johtoryhmän palaverit ja hallituksen kokoukset, joissa käydään läpi muun muassa sijoituskiinteistöjen arvostusta, markkinanäkymiä, rahoitusta, hankintoja ja huoneistomyyntejä sekä vuokrausta ja toteutunutta vuokrausastetta. Pääsääntöisesti kerran kuukaudessa pidettävissä Ovaro Kiinteistösijoituksen hallituksen kokousten liiketoimintakatsauksissa raportoidaan kattavasti samat asiat.

Ovaro Kiinteistösijoituksen Compliance officer vastaa siitä, että Compliance –käsikirja on ajan tasalla. Jokaisen yhtiön palveluksessa työskentelevän edellytetään noudattavan lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja sisäisiä toimintaohjeita.

Riskienhallinta on erottamaton osa Ovaro Kiinteistösijoituksen johtamisen, valvonnan ja raportoinnin järjestelmiä. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Ovaro Kiinteistösijoituksen strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia.

Riskienhallintajärjestelmä perustuu kuukausittaiseen raportointiin, jolla valvotaan sijoitusomaisuuden käyvän arvon, rahoitusaseman, liikevaihdon, kannattavuuden, myyntien, myyntisaatavien, kulujen ja niiden kautta Ovaro Kiinteistösijoituksen tuloksen kehittymistä. Kuukausittainen sisäinen raportointi toteutetaan kokouksissa osana liiketoimintakatsauksia.

Ovaro Kiinteistösijoituksen hallitus seuraa sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista.