Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Julkaisupäivä: 11.04.2024

Luokka: Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote 11.4.2024 kello 19.00

Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 11.4.2024.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja että maksetaan osinkoa (VOPR) 0,13 euroa osakkeelta yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.4.2024.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taina Ahvenjärvi, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo, Pekka Ollikainen ja Petri Roininen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Nummi. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta:

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 3292563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet