KUTSU OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE 19.3.2024 KLO 16.00

KUTSU OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.4.2024 klo 17.00 alkaen osoitteessa Sokos Hotel Tripla, 7 krs, (Kaivola-Alpua -kokoustila). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 16.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  

  • Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ovaro-konsernin tilikauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2023 on 18 450 663,96 euroa, sisältäen tilikauden tappion -602 512,38 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja että maksetaan osinkoa (VOPR) 0,13 €/osake yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 15.4.2024 ja osinko maksettaisiin 22.4.2024 alkaen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: Puheenjohtaja 2.000 euroa ja jäsenet 1.200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta. 

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Pekka Ollikainen, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen. Kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia. Ahvenjärvi, Pyysing, Repo, Roininen ja Ollikainen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Jäsenehdokkaiden ansioluettelot ja riippumattomuusarvioinnit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.ovaro.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

15. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Timo Nummi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:  

  • Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta.  
  • Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).  

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.  

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.  

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.       

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, palkitsemisraportti ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 19.3.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.ovaro.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 25.4.2024 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa heti. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.4.2024 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen info@ovaro.fi; tai

b) kirjeitse osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2024 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen info@ovaro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskieli on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä yhteensä 8.600.000 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 8.600.000 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 231 178 osakkeella (tilanne 18.3.2024) ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa.  Yhtiössä on kokouskutsua edeltävänä päivänä 18.3.2024 ulkona olevia osakkeita 8 368 822 kappaletta, jotka tuottavat yhteensä 8 368 822 ääntä.

Helsingissä 19.3.2024

 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 

Hallitus   

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 329 2563