Ovaro Kiinteistösijoitus : Hyvä tulos vuonna 2023 markkinaympäristön haasteista huolimatta

 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023
Pörssitiedote 22.2.2024 klo 8.30

YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-JOULUKUU/2023 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU-JOULUKUU /2022)

 • Katsauskauden tulos oli 2 588 tuhatta euroa (448 tuhatta euroa).
  Konsernin tulos parani vertailukauteen nähden 2 139 tuhatta euroa. Suurin tulosta parantava tekijä oli Jyväskylän Kukkulan osakkuusyhtiöihin kirjattu arvonmuutos, kun yhtiöt allekirjoittivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ja kiinteistökauppasopimukset.
 • Asuntoja myytiin yhteensä 251 kappaletta. Asuntojen myynneistä yhtiölle aiheutui 986 tuhatta euron myyntitappio tukkukaupan luonteesta johtuen. Lisäksi yhtiö myi Koy Jyväskylän Ahlmaninkatu 2:n koko osakekannan. Koy Jyväskylän Ahlmaninkatu 2 osakekannan yhtiö myi noin 50 tuhatta euroa yli tasearvon.
 • Konsernin operatiivinen tulos (EPRA) tammi-joulukuussa oli 918 tuhatta euroa (1 030 tuhatta euroa). Operatiiviseen tulokseen vaikutti positiivisesti Jyväskylän Kukkulahankkeeseen liittyvän osakkuusyhtiö Apitare Oy:n osuus tuloksesta sekä Apitareen sijoitetun pääomalainan korkotuotot.
 • Omavaraisuusaste oli 72,6 % (31.12.2022: 70,8 %).
 • Katsauskauden EPRA osakekohtainen nettovarallisuus oli 5,31 euroa (31.12.2022: 4,94 euroa).
 • Osinkoa jaettiin 0,03 €/osake, yhteensä 259 tuhatta euroa. Hallituksen ehdotus 11.4.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle on, että osinkoa tilikaudelta 2023 maksettaisiin 0,13 euroa osakkeelta.
 • Yhtiö hankki noin 2.500 m2:n toimistokiinteistön Jyväskylästä. Velaton kauppahinta oli 3,0 M€. Yhtiölainan osuus oli 50 % kauppahinnasta. Loppukauppahinta maksettiin kassavaroin. Kohde on täyteen vuokrattu ja nettotuotto on noin 14,00 %.

YHTEENVETO KAUDELTA LOKAKUU-JOULUKUU/2023 (VERTAILUKAUSI LOKAKUU-JOULUKUU /2022)

 • Ovaron operatiivinen tulos kasvoi 300 tuhanteen euroon (154 tuhatta euroa). Katsauskaudella tappio oli –489 tuhatta euroa (33 tuhatta euroa), mikä johtui pääasiassa maakunnissa sijaitsevien heikosti tuottavien ja korjausvelkaisten asuntojen myynnistä.

 • Investointeja tehtiin yhteensä 140 tuhannella eurolla enimmäkseen toimitilakiinteistöihin Tampereella ja Jyväskylässä. Investoinnit liittyivät pääosin uusiin vuokrasopimuksiin.
 • Sijoituskiinteistöjen nettotuotot kasvoivat myynneistä huolimatta 687 tuhanteen euroon (558 tuhatta euroa).
 • Sijoituskiinteistöjen pinta-alaperusteinen vuokrausaste oli 81,37 prosenttia (83,3 prosenttia). Asuntosalkun pinta-alaperusteinen vuokrausaste oli 95,67 prosenttia ja toimitilojen vuokrausaste 71,68 prosenttia.
 • Osakkuusyhtiö Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy toteutti Kukkulan II vaihetta koskevan kiinteistökauppasopimuksen Keski-Suomen Hyvinvointialueen kanssa sellaisena kuin 4.7.2023 tiedotettiin. Kauppahinta oli 7,9 M€.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Ovaro teki hyvän tuloksen vuonna 2023 markkinaympäristön haasteista huolimatta. Panostimme määrätietoisesti neljään tärkeään osa-alueeseen: 1. toteutimme Jyväskylän Kukkulan kaupan ja käynnistimme alueen rakennuskannan vuokraus- ja kehittämistoimet sekä kaavoitustyöt, 2. teimme uusia kiinteistöhankintoja, 3. käynnistimme kiinteistökehityshankkeita sekä 4. myimme peruskorjauksia vaativaa asuntokantaa maakuntakeskuksista. Yhtiömme on vakavarainen ja vahvan kassan turvin meillä on kyvykkyys toteuttaa sekä uusia kiinteistöinvestointeja että kehityshankkeita kasvukeskuksissa.

Osta-kehitä-myy vakiinnutettiin yhtiömme liiketoimintamalliksi. Hankimme kehityskohteita eri kiinteistösegmenteistä, toteutamme kiinteistön kehitystyöt ja myymme kohteet sijoittajille tai käyttäjille.

Ilmoitimme katsauskauden jälkeen kolmesta eri hankkeesta. Tampereen Hervannan kiinteistökaupan esisopimuksella myydään itse kehitetty rakennusoikeus hoivasektoriin. Toteutuessaan kaupasta syntyy noin 1 Meur positiivinen tulosvaikutus ja 2,2 M€ kassavaikutus. Hermian hanke on hyvä esimerkki Ovaron onnistuneesta kiinteistökehittämisestä.

Tilikauden päättymisen jälkeen (20.2.) yhtiö solmi pitkän vuokrasopimuksen Kesko Oyj:n kanssa K-Marketin rakennuttamisesta Jyväskylässä sijaitsevaan toimisto- ja liikekiinteistöön. Lisäksi (21.2.) yhtiö osti Kuopion ydinkeskustan läheisyydestä kehityspotentiaalia omaavan kiinteistön.

Ovaron strategiakausi päättyi 2023. Uusi strategia tavoitteineen julkistetaan 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Olen tyytyväinen Ovaron vuonna 2023 jatkuneeseen positiiviseen tuloskehitykseen. Kiitän henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta vuodesta. Koemme haasteellisen markkinatilanteen kiinteistöjä kehittävälle yhtiöllemme mahdollisuutena.

YHTEENVETOTAULUKKO

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskeiset tunnusluvut

10-12 /2023

10-12 /2022

muutos

 

1-12 /2023

1-12 /2022

muutos

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto, t€

1 390

1 495

-7,0 %

 

5 603

5 439

3,0 %

Nettotuotto, t€

687

558

23,0 %

 

2 683

2 506

7,1 %

Katsauskauden tulos, t€

-498

33

-1620,4 %

 

2 588

448

478,0 %

Tulos / osake, laimentamaton €

-0,05

0,00

-6219,4 %

 

0,30

0,05

494,6 %

Taseen loppusumma M€

63,5

63,3

0,3 %

 

63,5

63,3

0,3 %

Rahavarat, M€

8,6

6,4

33,0 %

 

8,6

6,4

33,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivinen tulos (EPRA), t€

301

154

95,4 %

 

919

1030

-10,8 %

EPRA-tulos/osake, €

0,04

0,02

102,6 %

 

0,11

0,12

-7,5 %

Nettovarallisuus/osake (EPRA) €

5,3

4,9

7,4 %

 

5,3

4,9

7,4 %

OHJEISTUS VUODELLE 2024

Ovaro Kiinteistösijoitus ohjeistaa, että vuoden 2024 tilikauden tulos paranee vuodesta 2023.

Tilikauden tulos 2023 oli 2 588 tuhatta euroa. Ovaro on antanut ohjeistuksensa konsernin tilikauden tuloksesta vuodesta 2023 lähtien.

OPERATIIVINEN TULOS (EPRA) TAMMIKUU-JOULUKUU 2023

Ovaron operatiivinen tulos (EPRA) oli 918 tuhatta euroa (1 030 tuhatta euroa).

Liikevaihto kasvoi uusien toimitilahankintojen myötä 5 603 tuhanteen euroon (5 439 tuhatta euroa).

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut olivat edellisen vuoden tasolla –2 920 tuhatta euroa (-2 933 tuhatta euroa) ja näin ollen nettotuotot olivat 2 683 tuhatta euroa (2 506 tuhatta euroa). Muut liiketoiminnan kulut ja tuotot olivat samalla tasolle kuin vertailukaudella yhteensä -1 897 tuhatta euroa (-1 925 tuhatta euroa).

Osakkuusyhtiö Apitare Oy:n osuus operatiivisesta tuloksesta oli 509 tuhatta euroa (590 tuhatta euroa).

Konsernin rahoituskulut olivat - 636 tuhatta euroa (- 432 tuhatta euroa). Rahoituskulut koostuvat pääosin

tavanomaisista pankkilainoista ja maanvuokrien korko-osuuksista.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät asuntojen arvonmuutokseen, hoitokuluihin, korjausmenoihin ja korkotasoon. Suomen talouden kehitys, korkojen nousu tai muutokset sijoittajien tuottovaatimuksissa voivat vaikuttaa yhtiön sijoituskiinteistöjen arvoihin ja siten heijastua yhtiön tulokseen.

Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut vaikuttavat yhtiön vuokrausasteeseen ja vuokratuottoihin. Yhtiön hoito- ja ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla olisi negatiivinen vaikutus vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiön rahoitusasema on tarkasteluhetkellä vakaa.

Inflaation kiihtyminen tai pysyminen korkealla tasolla nostaa yleisesti kustannustasoa, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA).

Rakennuskustannusten tai korkotason nousu vaikuttaa tulevien kehityshankkeiden kannattavuuteen ja voi hidastaa tai jopa estää hankkeiden käynnistymistä.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Liite: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023

 

Yhteystiedot

Veturitie 11 T 152
00520 Helsinki
info@ovaro.fi